Загальні положення

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація малих міст України» (далі – Асоціація) – є недержавною, неприбутковою громадською організацією, що діє на засадах добровільної участі, законності, самоврядування, рівноправності та спільності інтересів його членів для реалізації мети і завдань.
1.2. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», чинним законодавством України та цим Статутом.
1.3. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку, має власні рахунки в установах банків, має відокремлене майно, має власну символіку, печатки, штампи, бланки, прапор інші реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації. Символіка Асоціації реєструється в установленому законом порядку.
1.4. Асоціація може вступати в інші об’єднання, до інших неприбуткових, недержавних організацій та установ на правах колективного члена, в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди для здійснення статутної діяльності, а також брати участь в заходах, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України і відповідають меті та завданням Асоціації.
1.5. Асоціація здійснює свою діяльність через членів Асоціації, її керівні органи та регіональні осередки, що об’єднують членів Асоціації в областях.
1.6. Назва Асоціації:
Українською мовою :
Повна назва: Всеукраїнська громадська організація «Асоціація малих міст України».
Скорочена назва: «АММУ».
Російською мовою:
Повна назва: Всеукраинская общественная организация «Ассоциация малых городов Украины».
Скорочена назва: «АМГУ».
Англійською мовою:
Повна назва: Public organization «Association of Towns of Ukraine»
Скорочена назва: AТU.
1.7. Місцезнаходження керівних органів Асоціації (юридична адреса):
08720, м. Українка, вул. Соснова, 7, офіс 1.

Мета та завдання організації

2.1. Основною метою Асоціації є задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих, наукових, національно-культурних та інших спільних інтересів членів організації, що ґрунтуються на сприянні розвитку малих міст України.
2.2. Основними завданнями Асоціації є:
– сприяння формуванню ефективних менеджерів місцевого самоврядування;
– сприяння формуванню системи фахової підготовки і навчання лідерів місцевого самоврядування;
– сприяння підвищенню прозорості діяльності влади, зокрема шляхом залучення громадськості до обговорення суспільно значимих рішень;
– сприяння реформуванню системи місцевого самоврядування;
– сприяння лідерам громад у становленні їх виразниками інтересів громад і органів місцевого самоврядування перед органами державної влади на центральному та регіональному рівнях;
– сприяння розвитку основних інститутів громадянського суспільства на найнижчому рівні;
– сприяння інформаційному забезпеченню лідерів місцевого самоврядування, створенню інформаційних фондів і банків даних загального користування, архівів нормативних та інших актів з питань місцевого самоврядування;
– сприяння реалізації політики у сфері європейської інтеграції та захисту прав людини.
– поширення успішного досвіду та знань щодо планування розвитку малих міст, розробки і впровадження місцевих програм, використання і розвитку місцевих ресурсів.
2.3. Для досягнення своєї мети та виконання завдань Асоціація здійснює таку діяльність:
– організовує та проводить конференції, семінари, круглі столи, презентації, конкурси, форуми, зустрічі, диспути, тренінги та інші інформаційні й навчальні заходи;
– виконує аналітичну, експертну, дослідницьку, організаційну та управлінську роботу;
– взаємодіє з органами державної влади з питань розвитку місцевого самоврядування, представляє в цих органах інтереси членів Асоціації;
– пропагує ідеї розитку місцевого самоврядування та його принципи, закладені в Європейській Хартії місцевого самоврядування та Хартії Українських міст;
– здійснює аналіз статистичної інформації щодо розвитку малих міст, проводить опитування та дослідження з метою отримання статистичних даних, готує порівняльну статистичну інформацію;
– сприяє розробці та впровадженню нових технологій, обладнання та методів організації праці в системах життєзабезпечення населених пунктів та різних сферах комунального господарства, надходженню інвестицій в його розвиток;
– поширює вітчизняний та залучає міжнародний досвід зі сфери муніципального менеджменту;
– формує банки даних та узагальнює досвід з питань діяльності органів місцевого самоврядування, напрацьовує кращі форми реалізації чинного законодавства, забезпечує обмін досвідом у галузі впровадження ефективних структур управління місцевим господарством;
– організовує зустрічі міських, селищних голів, інших керівників і посадових осіб органів місцевого самоврядування для обміну досвідом, обговорення наявних проблем і шляхів їх вирішення, розробки спільних підходів і рекомендацій з окремих питань життєзабезпечення населених пунктів (комунальна власність, фінанси, використання земельних і природних ресурсів, транспорт і зв`язок, енергозабезпечення і енергозбереження, охорона довкілля, освіта, культура і спорт, охорона здоров`я тощо);
– виконує громадські експертні та консультаційні функції, здійснює громадську експертизу та готує власні пропозиції щодо проектів нормативно-правових документів, спрямованих на забезпечення процесу реформування системи управління, інститутів громадянського суспільства, територій та регіонів;
– організовує та проводить виставки, концерти та інші культурно-мистецькі заходи;
– організовує та проводить різноманітні акції, розробляє і забезпечує виконання проектів та програм, спрямованих на забезпечення професійної, творчої та особистісної реалізації членів Асоціації, а також на пропагування статутних завдань Асоціації;
– ініціює, бере участь в організації та проведенні наукових досліджень, які представляють інтерес для професійного, наукового та особистісного розвитку членів Асоціації і спрямовані на виконання статутних завдань;
– готує та видає в рамках зазначених заходів, проектів, програм та акцій інформаційну продукцію в друкованому та електронному вигляді, на аудіо- та відеоносіях, поширює її серед членів Асоціації, зацікавлених осіб та організацій;
– створює, підтримує, періодично поповнює та оприлюднює бази даних з інформацією, що становить інтерес для професійного, наукового та особистісного розвитку членів Асоціації і тематично відповідає статутним завданням Асоціації;
– взаємодіє з політичними партіями, громадськими і профспілковими організаціями, органами місцевого самоврядування з питань захисту прав та інтересів територіальних громад та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;
– взаємодіє і співпрацює з науково-дослідними та аналітичними організаціями, фондами, в т. ч. й іноземними, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами, які своєю діяльністю сприяють досягненню статутної мети та виконанню статутних завдань Асоціації;
– бере участь у реалізації проектів, які впроваджуються за рахунок допомоги зарубіжних країн та міжнародних організацій і спрямовані на розвиток місцевого самоврядування та зміцнення демократії в Україні.

Члени асоціації, їх права та обов’язки

3.1. Членство в Асоціації
3.1.1. Членство в Асоціації є добровільним та фіксованим.
3.1.2. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, які визнають Статут Асоціації, беруть активну участь в її діяльності.
3.1.3. Почесним членом Асоціації за рішенням Зборів Асоціації може бути фізична особа, яка зробила значний внесок у створення Асоціації та її розвиток. Положення про Почесних членів Асоціації затверджується Правлінням Асоціації.
3.2. Вступ до Асоціації.
3.2.1. Вступають до Асоціації за поданням заяви.
3.2.2. Рішення про прийняття до Асоціації нових членів приймають Збори Асоціації.
3.2.3. Один член (представник члена) Асоціації має один голос.
3.2.4. Почесні члени Асоціації можуть брати участь у голосуваннях з правом дорадчого голосу.
3.3. Припинення членства в Асоціації.
3.3.1. Членство в Асоціації припиняється за рішенням Зборів Асоціації.
3.3.2. Члени Асоціації мають право безперешкодного виходу з Асоціації. Заява про припинення членства в Асоціації має бути подана Правлінню Асоціації не пізніше ніж за три місяці до виходу з Асоціації.
3.3.3. Членство в Асоціації припиняється Зборами Асоціації за поданням Правління Асоціації у випадках:
а) порушення членом вимог Статуту Асоціації та інших внутрішніх документів;
б) вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну шкоду Асоціації;
в) несумісності діяльності особи зі статусом члена Асоціації;
г) припинення фактичної участі члена Асоціації у її практичній діяльності протягом 6 місяців.
3.3.4 У разі припинення членства в Асоціації внески не повертаються, а витрати, пов`язані з виконанням статутних мети та завдань Асоціації, не компенсуються.
3.4. Членські внески.
3.4.1. Рішення про потребу в сплаті членських внесків, періодичність сплати та розмір членських внесків встановлюється Зборами Асоціації.
3.5. Права і обов’язки членів Асоціації.
3.5.1. Члени Асоціації мають право:
а) вносити на обговорення Зборах та інших органів Асоціації проекти документів, брати участь у підготовці, прийнятті рішень Асоціації та її органів з усіх питань діяльності Асоціації;
б) подавати пропозиції, заяви, скарги до будь-якого органу Асоціації, вимагати їх компетентного розгляду;
в) отримувати інформацію про діяльність Асоціації та її керівних органів;
г) одержувати методичну, організаційну, правову допомогу Асоціації у вирішенні питань, які відносяться до її статутної діяльності;
д) за рішенням Зборів чи Правління входити до складу офіційних делегацій Асоціації та бути уповноваженими виступати від її імені;
е) безпосередньо брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;
є) вільно висловлювати на заходах Асоціації свої погляди, відстоювати свою думку, обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації;
ж) при незгоді з рішенням будь-якого органу або посадової особи Асоціації – оскаржити це рішення у керівних органах Асоціації вищого рівня;
з) використовувати символіку та інші атрибути Асоціації за її згодою;
и) бути членом інших союзів, об’єднань, товариств, діяльність яких не суперечить меті та завданням Асоціації;
3.5.2. Члени Асоціації користуються й іншими правами, передбаченими цим Статутом чи іншими документами Асоціації.
3.5.3. Члени Асоціації зобов’язані:
а) дотримуватись вимог цього Статуту та інших документів, що регламентують діяльність Асоціації;
б) виконувати рішення керівних органів та посадових осіб Асоціації, прийняті в межах їх повноважень;
в) сприяти досягненню мети та виконанню завдань Асоціації, надавати необхідні інформаційні матеріали;
г) утримуватись від будь-якої діяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди Асоціації, дбати про зміцнення її авторитету;
д) попередити Правління про припинення членства в Асоціації не пізніше ніж за три місяці до виходу та виконати взяті при вступі в Асоціацію зобов’язання.

Статутні органи асоціації

4.1. Статутними органами є Збори Асоціації, Правління Асоціації, Ревізійна комісія Асоціації, Виконавчий апарат.
4.2. Збори Асоціації.
4.2.1. Вищим керівним органом є Збори Асоціації (конференція). Збори Асоціації бувають чергові та позачергові.
4.2.2. Чергові Збори Асоціації скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення про скликання чергових Зборів Асоціації приймається Правлінням Асоціації.
4.2.3. Позачергові Збори скликаються за рішенням Правління Асоціації на вимогу Голови Асоціації або не менше однієї третини дійсних членів Асоціації.
4.2.4. Рішення Правління Асоціації про скликання Зборів Асоціації, перелік питань, що пропонується до розгляду, надсилається членам Асоціації не пізніше ніж за два тижні до дати проведення Зборів.
4.2.5. Збори Асоціації:
а) затверджують Статут Асоціації, вносять зміни та доповнення до нього;
б) визначають основні напрями діяльності Асоціації, розглядають і затверджують довгострокові програми діяльності Асоціації;
в) встановлюють розміри членських внесків;
г) за поданням Голови Асоціації затверджують кількісний та персональний склад Правління Асоціації;
д) обирають Голову Асоціації;
е) обирають голову та членів Ревізійної комісії Асоціації;
є) розглядають та затверджують звіт Правління Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації;
ж) затверджують рішення про утворення (ліквідацію) регіональних осередків Асоціації;
з) затверджують рішення про виключення із членів Асоціації;
и) приймают рішенн про припинення діяльності Асоціації;
і) можуть приймати будь-які інші рішення з питань діяльності Асоціації.
4.2.6. Збори Асоціації є повноважними за умови участі в них більше половини представників від загального числа дійсних членів Асоціації.
4.2.7. Засідання Зборів Асоціації є відкритими.
4.2.8. Збори Асоціації приймають рішення на засіданнях шляхом відкритого голосування, яке здійснюється представниками членів Асоціації особисто.
4.2.9. Рішення Зборів Асоціації про прийняття Статуту, внесення змін та доповнень до нього, обрання Голови Асоціації, дострокове припинення його повноважень, затвердження розмірів членських внесків, припинення діяльності Асоціації вважається прийнятим, якщо за це проголосувало 3/4 від присутніх на зборах членів Асоціації.
4.2.10. З інших питань рішення Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Асоціації, присутніх на Зборах Асоціації.
4.3. Правління Асоціації:
4.3.1. У період між засіданнями Зборів Асоціації вищим керівним органом Асоціації є Правління Асоціації. Правління Асоціації очолює її Голова.
4.3.2. Правління Асоціації приймає рішення з усіх питань діяльності Асоціації, за виключенням тих, які віднесені Статутом до виключної компетенції Загальних зборів Асоціації.
4.3.3. Формою роботи Правління Асоціації є засідання.
4.3.4. Засідання Правління Асоціації скликаються не рідше одного разу на три місяці за рішенням Голови Асоціації або на вимогу не менше 1/3 членів Правління Асоціації.
4.3.5. Рішення про проведення засідання Правління Асоціації та порядок денний надсилаються членам Правління Асоціації не пізніше ніж за 10 днів до засідання.
4.3.6. Засідання Правління є повноважним, якщо у ньому бере участь більше половини його членів.
4.3.7. Кожний член Правління Асоціації має один голос. Врахування голосів відсутніх на засіданні членів Правління Асоціації допускається виключно за їх письмовим підтвердженням щодо голосування “за” або “проти” запропонованого проекту рішення.
4.3.8. Рішення на засіданні Правління Асоціації приймається шляхом відкритого голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу Правління Асоціації.
4.3.9. Формування Правління:
а) Кількісний та персональний склад Правління затверджується Зборами Асоціації за поданням Голови Асоціації. Голова Асоціації очолює Правління.
б) До складу Правління Асоціації за посадою входять:
– Голова Асоціації;
– Заступники Голови Асоціації;
– Виконавчий директор Асоціації (без права голосу);
в) Кандидатури інших членів Правління Асоціації затверджуються Зборами Асоціації шляхом відкритого голосування.
4.3.10. Термін повноважень членів Правління Асоціації – 2 роки.
4.3.11. Правління Асоціації:
а) виступає від імені Асоціації у відносинах з державними органами влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;
б) затверджує щорічні плани і програми роботи Правління Асоціації відповідно до Основних напрямів діяльності Асоціації, визначених Зборами Асоціації;
в) затверджує річний бюджет Асоціації;
г) скликає Збори Асоціації, вносить пропозиції щодо їх порядку денного, готує проекти рішень, з питань що виносяться на обговорення;
д) забезпечує виконання рішень Зборів Асоціації та своїх рішень;
е) звітує перед Зборами Асоціації про свою діяльність в період між черговими Зборами Асоціації та подає на затвердження Зборами Асоціації звіти про результати діяльності;
є) вносить подання про припинення членства в Асоціації;
ж) готує рішення про створення та ліквідацію регіональних осередків Асоціації для затвердження цих рішень Зборами Асоціації;
з) утворює та ліквідує секції, спілки, науково-методичні, координаційні та дорадчі органи, інші виконавчі структури Асоціації, затверджує положення про них, призначає їх керівників;
и) за поданням Голови Асоціації призначає Виконавчого директора Асоціації;
і) затверджує штатний розпис виконавчого апарату Асоціації, розмір витрат на його утримання;
ї) розглядає пропозиції щодо додаткового фінансування конкретних заходів, програм, проектів тощо в процесі виконання бюджету;
й) заслуховує щорічні звіти Виконавчого директора Асоціації та керівників інших виконавчих структур Асоціації;
к) визначає осіб, уповноважених укладати угоди від імені Асоціації, а також виступати від Асоціації у взаємовідносинах з державними органами влади, органами місцевого самоврядування та їх об’єднаннями, в тому числі міжнародними, підприємствами, установами та організаціями, політичними партіями та об’єднаннями громадян;
л) приймає рішення про заснування засобів масової інформації, навчальних закладів, фондів, а також інших суб’єктів підприємницької діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;
м) затверджує форму і опис свідоцтва члена Асоціації;
н) приймає рішення про відзнаки Асоціації та затверджує положення про них;
о) вирішує інші питання, спрямовані на реалізацію мети та завдань Асоціації.
4.4. Голова Асоціації
4.4.1. Голова Асоціації є вищою посадовою особою Асоціації. Голова Асоціації очолює Правління Асоціації.
4.4.2. Голова Асоціації обирається Зборами Асоціації строком на два роки з правом переобрання.
4.4.3. Повноваження Голови Асоціації припиняються:
1) з моменту вступу на посаду новообраного Голови;
2) достроково у випадках:
а) добровільної відставки, прийнятої Правлінням Асоціації;
б) порушення вимог Статуту Асоціації;
в) вчинення дій, що дискредитують або завдають шкоди Асоціації.
4.4.4. Рішення про дострокове припинення повноважень Голови Асоціації приймається Зборами Асоціації.
4.4.5. Голова Асоціації:
а) організовує діяльність Правління Асоціації на реалізацію рішень Зборів Асоціації та Правління Асоціації, розподіляє обов’язки між членами Правління Асоціації;
б) без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, політичними партіями, громадськими та профспілковими, міжнародними та зарубіжними організаціями;
в) веде засідання Зборів Асоціації, головує на засіданнях Правління Асоціації;
г) підписує рішення Зборів Асоціації та рішення Правління Асоціації;
д) підписує від імені Асоціації меморандуми та угоди про співпрацю;
е) вносить на розгляд Зборів Асоціації пропозиції щодо чисельного та персонального складу Правління Асоціації, дострокового припинення повноважень членів Правління Асоціації;
є) вносить на розгляд Правління Асоціації кандидатури заступників Голови Правління, Виконавчого директора Асоціації;
ж) вносить пропозиції на розгляд Зборів Асоціації з основних напрямків діяльності Асоціації;
з) доповідає Зборам Асоціації про діяльність Правління Асоціації в період між Зборами Асоціації;
и) приймає рішення щодо нагородження відзнаками Асоціації відповідно до положення про відзнаки Асоціації.
4.5. Заступники Голови Асоціації
4.5.1. Заступники Голови Асоціації призначаються Правлінням Асоціації з числа представників членів Правління за поданням Голови Асоціації строком на два роки з правом переобрання.
4.5.2. У разі відсутності Голови Асоціації його повноваження виконує один із заступників Голови Асоціації.
4.5.3. Питання про дострокове припинення повноважень заступника Голови Асоціації може бути поставлене Головою Асоціації, однією третиною членів Правління Асоціації.
4.6.Виконавчий директор Асоціації
4.6.1. Виконавчий директор Асоціації призначається Правлінням Асоціації за поданням Голови Асоціації.
4.6.2. Виконавчий директор Асоціації:
а) здійснює керівництво Виконавчим апаратом Асоціації, розподіляє обов’язки між працівниками Виконавчого апарату Асоціації;
б) формує штатний розпис Виконавчого апарату Асоціації та подає на затвердження Правління Асоціації;
в) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Виконавчого апарату Асоціації, видає накази, обов’язкові для штатних працівників;
г) подає на затвердження Правлінню Асоціації кошторис витрат на утримання Виконавчого апарату;
д) підписує від імені Асоціації договори на здійснення фінансово-господарської діяльності Асоціації;
е) здійснює управління коштами і майном Асоціації;
є) забезпечує зберігання документів Асоціації;
ж) подає від імені Асоціації претензії та позови до юридичних та фізичних осіб відповідно до чинного законодавства;
з) подає на затвердження Правління Асоціації Типове положення про регіональні осередки Асоціації;
и) здійснює інші повноваження в межах, визначених цим Статутом та рішеннями Правління Асоціації.
4.7. Виконавчий апарат Асоціації
4.7.1. Виконавчий апарат Асоціації є постійно діючим виконавчим органом, який утворюється для організаційного, правового, інформаційного, фінансово-господарського та іншого забезпечення діяльності Асоціації, її керівних органів, реалізації їх рішень, передбачених цим Статутом і не заборонених чинним законодавством для неприбуткових організацій.
4.7.2. Виконавчий апарат Асоціації здійснює організаційну і фінансово-господарську діяльність, користується рахунками, печаткою і штампами Асоціації.
4.7.3. Виконавчий апарат підконтрольний та підзвітний Правлінню Асоціації.
4.7.4 Працівники Виконавчого апарату призначаються на посади і звільняються з посад наказом Виконавчого директора.
4.7.5. Виконавчий апарат:
а) реалізує поточну діяльність Асоціації відповідно до цього Статуту;
б) організовує виконання рішень керівних органів Асоціації, договорів, угод та контрактів;
в) готує проекти бюджету Асоціації і забезпечує його виконання, готує звіти про фінансово-господарську діяльність;
г) проводить збір, систематизацію та аналіз пропозицій членів Асоціації щодо розвитку місцевого самоврядування;
д) розробляє проекти рішень керівних органів Асоціації та готує інші матеріали на їх розгляд;
е) організовує консультативну, методологічну та навчальну допомогу;
є) вивчає та розповсюджує передовий досвід ефективного здійснення місцевого самоврядування, організовує обмін досвідом, проводить конференції, виставки, експозиції, збори, семінари;
ж) здійснює централізоване інформаційне забезпечення членів Асоціації та видавничу діяльність для забезпечення членів Асоціації довідковими, консультативними, методичними матеріалами та іншими матеріалами;
з) розвиває матеріально-технічну базу Асоціації;
и) здійснює інші функції, спрямовані на забезпечення виконання передбачених цим Статутом завдань Асоціації.
4.8. Ревізійна комісія Асоціації
4.8.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації.
4.8.2. Голова і члени Ревізійної комісії обираються Зборами Асоціації шляхом відкритого голосування терміном на два роки. Кількісний та персональний склад Ревізійної комісії Асоціації визначається Зборами Асоціації.
4.8.3.Ревізійна комісія Асоціації підзвітна лише Зборам Асоціації.
4.8.4. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Асоціації можливе у випадках:
а) добровільної відставки;
б) порушення Статуту Асоціації;
4.8.5. До складу Ревізійної комісії не можуть входити Голова та члени Правління Асоціації. 4.8.6. Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на рік. 4.8.7. Голова Ревізійної комісії Асоціації або за його дорученням член Ревізійної комісії Асоціації має право бути присутнім на всіх заходах Правління з правом дорадчого голосу.
4.8.8. Ревізійна комісія Асоціації:
– здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та вимог інших нормативних документів Асоціації її керівними органами і членами;
– здійснює контроль за виконанням бюджету, використанням коштів, майна Асоціації;
– перевіряє бухгалтерський облік і звітність Асоціації;
– проводить не менше одного разу на рік чергові перевірки господарсько-фінансової діяльності Асоціації в цілому, а також позачергові перевірки – за рішенням керівних органів Асоціації;
– доводить до відома Голови, Правління, Зборів Асоціації результати проведених перевірок у формі письмових звітів (протоколу);
– розглядає скарги та апеляції членів Асоціації;
– розглядає внутрішні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо них на розгляд Зборів, Голови та Правління Асоціації;
– звітує під час Зборів Асоціації про свою діяльність.

Відокремлені підрозділи

5.1. Відокремленими підрозділами Асоціації є її регіональні осередки.
5.2 Члени Асоціації ведуть спільну діяльність шляхом об’єднання у регіональні осередки, які створюються членами Асоціації за територіальним принципом за місцем проживання не менш, ніж двома членами Асоціації.
5.3 Регіональні осередки представляють інтереси Асоціації та забезпечують реалізацію завдань визначених Статутом.
5.4 Регіональні осередки Асоціації у своїй діяльності керуються чинним законодавством та Статутом Асоціації, а також Типовим положенням про регіональні осередки, яке затверджується Правлінням Асоціації за поданням Виконавчого директора.
5.5 Рішення про утворення та припинення діяльності регіональних осередків Асоціації приймають Збори Асоціації за поданням Правління Асоціації.
5.6 Регіональний осередок має вищий керівний орган – Збори Асоціації та керівника регіонального осередку, який обирається з числа членів Зборами Асоціації строком на два роки з правом переобрання.
5.7 У разі відсутності керівника регіонального осередку його повноваження виконує уповноважена ним особа з числа членів регіонального осередку Асоціації.
5.8 Регіональний осередок і його керівник підконтрольний і підзвітний Правлінню Асоціації.
5.9 Керівник регіонального осередку організовує діяльність членів Асоціації по виконанню Статуту Асоціації, веде облік членів, що приймаються до Асоціації регіональним осередком, виконує інші повноваження, надані керівними органами Асоціації.
5.10 Керівники регіональних осередків мають право діяти від імені Асоціації на підставі довіреності, виданої Головою Асоціації.
5.11 Керівник регіонального осередку щорічно звітує про діяльність осередку перед Правлінням Асоціації.

Кошти та майно асоціації

6.1. У власності Асоціації можуть бути кошти та інше майно, необхідне для виконання статутних завдань.
6.2. Джерелами формування коштів і майна Асоціації є:
– членські внески членів Асоціації;
– добровільні внески членів Асоціації;
– добровільні та благодійні внески (пожертви) фізичних та юридичних осіб із врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством;
– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України для неприбуткових організацій.
6.3. Асоціація самостійно володіє, користується та розпоряджається власним рухомим та нерухомим майном, коштами, обладнанням, спорудами, транспортними засобами та іншим майном, набуття якого не забороняється законодавством України.
6.4. Кошти та майно Асоціації спрямовуються на виконання статутних завдань Асоціації, утримання персоналу та матеріально-технічне забезпечення діяльності Асоціації.
6.5. Функції власника коштів та майна здійснюють Збори Асоціації в порядку, передбаченому цим Статутом.
6.6. Виконавчий директор Асоціації відповідно до рішень Зборів Асоціації та рішень Правління Асоціації здійснює управління коштами та майном Асоціації.
6.7. Кошти та майно Асоціації спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення її статутної діяльності і не підлягають перерозподілу між членами Асоціації.
6.8. Збитки, завдані Асоціації в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, відшкодовуються у передбаченому законодавством порядку.

Господарська та інша діяльність

7.1. З метою виконання мети та завдань, зазначених у Статуті, Асоціація у порядку, встановленому законодавством, може виступати засновником інших юридичних осіб.
7.2. Асоціація не відповідає за зобов’язання своїх членів та юридичних осіб, засновником яких вона є, а члени Асоціації і вказані юридичні особи не несуть відповідальність за зобов’язаннями Асоціації.
7.3. Асоціація та створені нею установи, підприємства і організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

Звітність та контроль за діяльністю асоціації

8.1. Державний контроль за діяльністю Асоціації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством.
8.2. Асоціація у встановленому законодавством порядку зобов’язана складати та подавати фінансову звітність.
8.3. Асоціація звітує перед державними органами у порядку та у строки, передбачені законодавством.

Міжнародні зв’язки

9.1. З метою виконання статутних завдань Асоціація підтримує і розвиває міжнародні зв‘язки.
Основними цілями і формами здійснення міжнародних зв‘язків Асоціації є:
а) розвиток співробітництва з міжнародними організаціями, вивчення світового досвіду розвитку місцевого самоврядування;
б) сприяння членам Асоціації в налагодженні міжнародних зв’язків;
в) організація і проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, стажувань та інших заходів;
г) виконання проектів і програм за підтримки міжнародних організацій, спрямованих на розвиток місцевого самоврядування малих міст.

Припинення діяльності асоціації

10.1 Припинення діяльності Асоціації здійснюється:
10.1.1 За рішенням Зборів Асоціації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;
10.1.2 За рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації.
10.2. Рішення по припинення діяльності Асоціації шляхом саморозпуску приймається Зборами Асоціації не менш ніж 3/4 голосів представників членів Асоціації присутніх на Зборах Асоціації. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
10.3 Реорганізація Асоціації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Рішення про реорганізацію приймається Зборами Асоціації не менш ніж 3/4 голосів представників членів Асоціації присутніх на Зборах Асоціації.
10.4 У разі саморозпуску громадського об’єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об’єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
10.5 У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Порядок внесення змін та доповнень до статуту

11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються і затверджуються 3/4 голосів присутніх на Зборах Асоціації.
11.2. Зміни та доповнення до Статуту оформляються у письмовій формі і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.